UV Light Curing Box紫外光固化箱

内部尺寸:457 x 457 x 355 mm (18 x 18 x 14 in.)旋转工作台尺寸:406 mm (16 in.)高度误差:355 mm (14 in.)外部尺寸:485 x 482 x 571 mm (19.1 x 19 x 22.5 in.)

1.00元

库存 1 件

UV Light Curing Box紫外光固化箱

1.00元

品牌 : EnvisionTEC


内部尺寸:457 x 457 x 355 mm (18 x 18 x 14 in.)

旋转工作台尺寸:406 mm (16 in.)

高度误差:355 mm (14 in.)

外部尺寸:485 x 482 x 571 mm (19.1 x 19 x 22.5 in.)